Tri thức truyền thống về nguồn gen trong bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học

Tri thức truyền thống về nguồn gen trong bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học

Việt Nam được nhận định là một trong những trung tâm đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới. Với nguồn gen phong phú, đặc hữu, đồng bào các dân tộc Việt Nam qua nhiều thế hệ đã tích lũy được nhiều vốn kiến thức, kinh nghiệm, sáng kiến trong việc bảo tồn, sử dụng nguồn gen, từ đó đã đúc kết nên hệ thống tri thức truyền thống về nguồn gen phong phú và giàu giá trị.

Tuy nhiên, thời gian gần đây với quá trình toàn cầu hoá, sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế, nhiều tri thức truyền thống đặc biệt là tri thức truyền thống về nguồn gen đang đứng trước nguy cơ mai một. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã thực hiện chương trình phóng sự phản ánh về nội dung này:

Chia sẻ