Tin thế giới

Hội thảo đào tạo khu vực về phát triển và thực hiện khung pháp lý ABS để thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích và Thư viện số tri thức truyền thống

Hội thảo đào tạo khu vực về phát triển và thực hiện khung pháp lý ABS để thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen [...]

Xem thêm...