Tiếp cận nguồn GEN và chia sẻ lợi ích

Tiếp cận nguồn GEN và chia sẻ lợi ích

Việt Nam có vị trí địa lý nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, do đó sở hữu nguồn gen đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với quá trình toàn cầu hoá, sự gia tăng dân số và yêu cầu phát triển kinh tế, các nguồn gen và những tri thức truyền thống về nguôn gen có nguy cơ bị mai một mất mát và bị ”chiếm đoạt”. Do đó, để thực hiện hiệu quả việc bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen, ngày 17 tháng 3 năm 2014, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về việc gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen. Một trong những nội dung quy định của Nghị định thư là việc tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức của các bên liên quan nhằm thực hiện hiệu quả Nghị định thư.

 

Để đáp ứng nhu cầu thông tin về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) phát hành ẩn phẩm “Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích”. Ấn phẩm sẽ cung cấp những thông tin cơ bản, các quy trình có liên quan về nội dung tiếp cận nguổn gen và chia sẻ lợi ích.

 

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học trân trọng giới thiệu ấn phẩm cùng quý đọc giả.

 

Tải tài liệu tại đây

 

 

 

Chia sẻ