Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen: Chính sách và thực tiễn triển khai tại Việt Nam

Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen: Chính sách và thực tiễn triển khai tại Việt Nam

Việt Nam được biết đến với sự phong phú về loài và xếp hạng thứ 16 trên thế giới về sự đa dạng tài nguyên di truyền. Nguồn tài nguyên di truyền đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Việc bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn gen sẽ góp phần phát triển của nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là nông, lâm ngư nghiệp, dược phẩm, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, những năm gần đây với quá trình toàn cầu hoá, sự gia tăng dân số và yêu cầu của sự phát triển kinh tế, nguồn gen của Việt Nam đang bị mai một và mất dần.

Nhận thức được tầm quan trọng của đa dạng sinh học nói chung và giá trị to lớn của nguồn tài nguyên di truyền nói riêng, thời gian qua, Việt Nam đã gia nhập các Điều ước quốc tế và ban hành các văn bản quản lý nhà nước về bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen.

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học có bài viết cung cấp các thông tin chính sách và thực tiễn trong hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam.

Tải bài viết chi tiết tại đây

Chia sẻ