Tiếp cận nguồn GEN và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam

Tiếp cận nguồn GEN và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam

Ngày 12/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

 

Nghị định số 59/2017/NĐ-CP (Nghị định) quy định về việc quản lý hoạt động tiếp cận để sử dụng và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen, được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và người nước ngoài có hoạt động liên quan đến tiếp cận để sử dụng nguồn gen nhằm mục đích nghiên cứu hoặc phát triển sản phẩm thương mại ở Việt Nam.

 

Cuốn tài liệu này sẽ giới tiệu tóm tắt những nội dung chính và hướng dẫn các nội dung liên quan đến cấp phép về lĩnh vực nguồn gen tại Việt Nam.

 

Tải tài liệu tai đây

 

 

 

Chia sẻ