THÔNG TƯ SỐ 15/2019/TT-BTNMT

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019.

 

Thông tư gồm 3 chương, 11 Điều và 04 phụ lục, quy định chi tiết khoản 5 Điều 13 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, đa dạng sinh học và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại.

 

Chi tiết nội dung Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT tải tại đây

 

 

 

 

Chia sẻ