THÔNG TƯ SỐ 15/2019/TT-BTNMT VỀ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾP CẬN NGUỒN GEN

THÔNG TƯ SỐ 15/2019/TT-BTNMT VỀ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾP CẬN NGUỒN GEN

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 15/2019/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, đa dạng sinh học và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019.

 

Tải Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT tại đây

 

 

 

 

Chia sẻ