Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BNNPTNT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư gồm 03 Chương, 11 Điều và 04 Phụ lục, được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2020.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao là đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện Thông tư này. Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định 04 cơ quan thường trực thẩm định bao gồm:

  • Tổng cục Thủy sản: thường trực thẩm định việc cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen giống thủy sản;
  • Tổng cục lâm nghiệp (thường trực thẩm định việc cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen giống cây lâm nghiệp, giống vật nuôi lâm nghiệp);
  • Cục Trồng trọt (thường trực thẩm định việc cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen giống cây trồng nông nghiệp);
  • Cục Chăn nuôi (thường trực thẩm định việc cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen giống vật nuôi).

Các Tổng cục, Cục nêu trên tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các nhiệm vụ được giao, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 15/12 hằng năm để tổng hợp.

Thông tin chi tiết về Thông tư số 07/2020/TT-BNNPTNT tải tại đây.

_Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học_

Chia sẻ