Tầm quan trọng của nguồn gen

Tầm quan trọng của nguồn gen

Tiếp cận và sử dụng nguồn gen có thể đem lại nhiều lợi ích với tiềm năng to lớn. Nguồn gen là nguồn thông tin quan trọng để con người hiểu rõ hơn thế giới tự nhiên và để xây dựng nhiều loại sản phẩm và dịch vụ phục vụ lợi ích của con người. Các sản phẩm này bao gồm những sản phẩm như dược phẩm và mỹ phẩm cũng như những
phương thức và kỹ thuật nông nghiệp và môi trường.
Tuy nhiên, giống như nhiều nguồn tài nguyên quan trọng trên thế giới, nguồn gen không được phân bố một cách đồng đều. Hơn nữa, thực vật, động vật và vi sinh vật mang nguồn gen thường hình thành những hệ sinh thái phức tạp và được giữ cân bằng một cách tinh tế và những hệ sinh thái này có thể bị đe dọa hoặc nguy cấp. Cách thức tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen có thể tạo ra động lực khuyến khích bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen; đồng thời có thể góp phần tạo nên một nền kinh tế công bằng và hợp lý hơn nhằm hỗ trợ cho sự phát triển bền vững.
Sự hiểu biết của chúng ta về nguồn gen xuất phát phần lớn từ tri thức truyền thống của các cộng đồng địa phương và bản địa. Những tri thức quý báu này đã được tích lũy và truyền qua nhiều thế hệ. Những người sử dụng tri thức truyền thống cần nắm rõ và đánh giá đúng giá trị của những tri thức này. Đồng thời, quyền của cộng đồng địa phương và bản địa cần được lưu ý xem xét trong các cuộc đàm phán về tiếp cận và sử dụng nguồn gen. Nếu không thực hiện được những điều này thì tri thức truyền thống, nguồn gen và cả các cộng đồng sẽ có nguy cơ mai một.

 

BCA

Chia sẻ