Phải báo cáo về tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Phải báo cáo về tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Từ ngày 06/02/2020 – 06/04/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận phản hồi từ các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư Quy định mẫu báo cáo về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Thông tư này hướng dẫn Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen là mục tiêu thứ 3 của Công ước Đa dạng sinh học

Báo cáo đầy đủ, minh bạch, chính xác

Dự thảo Thông tư Quy định mẫu báo cáo về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen được áp dụng đối với: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen; tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen; học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam được cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại cùng tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo dự thảo Thông tư này, tổ chức, cá nhân lập báo cáo có trách nhiệm trình bày đầy đủ, minh bạch, chính xác nội dung được quy định tại các mẫu báo cáo về việc thực hiện tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen có trách nhiệm gửi báo cáo về cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen chậm nhất sau 3 tháng kể từ ngày kết thúc việc thu thập mẫu nguồn gen. Định kỳ 2 năm, báo cáo về tình hình, kết quả sử dụng nguồn gen đã được cấp phép. Báo cáo đột xuất, với các nội dung liên quan đến nguồn gen đã được cấp phép theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen.

Đối với học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam đã được cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại có trách nhiệm gửi báo cáo về cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm nhất sau 3 tháng kể từ ngày kết thúc chương trình học tập, nghiên cứu.

Bảo mật các thông tin trong báo cáo

Dự thảo thông tư quy định rõ việc bảo mật thông tin, dữ liệu trong báo cáo việc thực hiện tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Theo đó, tổ chức, cá nhân lập báo cáo việc thực hiện tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen được đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo bảo mật các thông tin trong báo cáo. Các thông tin này là các bí mật thương mại cho mục đích bảo hộ sở hữu trí tuệ, hay các tài liệu được xác định là bí mật thương mại cần bảo mật theo mục đích của Giấy phép tiếp cận nguồn gen và Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Thông tin trong báo cáo do tổ chức, cá nhân yêu cầu bảo mật phải được Hội đồng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập công nhận là thông tin cần bảo mật theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, thông tin không được bảo mật trong các trường hợp như: Được hé lộ đối với người lao động, người phục vụ hoặc đại lý đơn lẻ để tuân thủ các nghĩa vụ hoặc thực hiện quyền theo Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích và Giấy phép tiếp cận nguồn gen. Được hé lộ đối với nhân sự quản lý nội bộ của một bên và chỉ để cho việc quản lý hiệu quả hay hoạt động kiểm toán liên quan đến Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Thông tin không được bảo mật nếu được chia sẻ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phục vụ mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên; được tiết lộ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo yêu cầu của cơ quan điều tra hoặc Tòa án; được tiết lộ theo yêu cầu của luật pháp và sự cho phép của luật pháp; được hé lộ theo một giấy phép của một hình thức vật liệu hay quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hình thức vật liệu đó hoặc thông tin thuộc lĩnh vực thông tin công khai.

Chi tiết văn bản Dự thảo Thông tư Quy định mẫu báo cáo về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen có sẵn tại địa chỉ: http://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx?pID=161

(https://baotainguyenmoitruong.vn)

Chia sẻ