Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn GEN, chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn GEN theo công ước đa dạng sinh học

Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn GEN, chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn GEN theo công ước đa dạng sinh học

Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn GEN, chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn GEN theo công ước đa dạng sinh học – Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to the Convention on Biological Diversity

 

Tải tài liệu tại đây

 

 

 

Chia sẻ