Hướng dẫn đăng ký cấp phép nguồn gen tại Việt Nam

THÔNG TIN

Lĩnh vựcMôi trường
Cách thực hiệna) Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc đăng ký điện tử.
b) Cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết45
Ghi chú thời hạn giải quyếta) Thời hạn trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét ra thông báo chấp nhận hồ sơ hợp lệ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối nếu hồ sơ không hợp lệ.
Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không quá 60 ngày, kể từ ngày có thông báo bằng văn bản về việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.
b) Thời hạn tiến hành thẩm định: 30 ngày đối với hồ sơ đề nghị tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu không vì mục đích thương mại hoặc 90 ngày đối với hồ sơ đề nghị tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại.
c) Thời hạn trình, ban hành quyết định cấp phép: 15 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen.
Thời hạn kiểm tra hồ sơ5
Lệ phíKhông có phí, lệ phí
Tên mẫu đơn tờ khai– Văn bản bảo lãnh;
– Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích;
Yêu cầu điều kiện thực hiện– Đối với tổ chức: có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật của quốc gia nơi tổ chức được thành lập.
– Việc tiếp cận nguồn gen không thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Nguồn gen của loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
+ Việc sử dụng nguồn gen có nguy cơ gây hại đối với con người, môi trường, an ninh, quốc phòng và lợi ích quốc gia.
Căn cứ pháp lý– Luật 20/2008/QH12
– Nghị định 59/2017/NĐ-CP
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
– Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: không
– Cơ quan trực tiếp thực hiện: Tổng cục Môi trường.
Đối tượng thực hiệnTổ chức, cá nhân
Cấp cơ quan quản lýCấp Bộ, Ngành
Ghi chú
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thủ tục liên thông

.

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

.

Điều 6, Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen đối với nguồn gen của giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản và giống cây lâm nghiệp.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

 

TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP MANG NGUỒN GEN RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

.

TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾP CẬN NGUỒN GEN