Hội thảo Tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Hội thảo Tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Từ ngày 21 đến ngày 22/ 6 năm 2018 tại Khách sạn Green Cửa Lò, 282 Bình Minh, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An, Tổng cục Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đã tổ chức Chương trình Hội thảo tập huấn về tiếp cận nguồn Gen và chia sẻ lợi ích từ việc dụng nguồn gen.

Khóa tập huấn đã thông qua các nội dung chính như sau:

– Nghị định thư Nagoya trong mối liên hệ với Công ước Đa dạng sinh học (CBD) và mục tiêu phát triển bền vững (SDGs);

– Thực tế về hoạt động tiếp cận và sử dụng nguồn gen trong các lĩnh vực của cuộc sống;

– Quy định pháp luật về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (ABS) của Việt Nam, trình tự, thủ tục đăng ký, các quy định về hợp đồng và chia sẻ lợi ích;

– Giới thiệu các hình thức chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen;

– Thiết lập Hợp đồng ABS và các vấn đề cần lưu ý;

– Hợp đồng mẫu, điều khoản mẫu của biên bản ghi nhớ;

– Hệ thống đăng ký trực tuyến.

Mục đích của Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của các đối tượng có liên quan về các  khái niệm của Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (ABS), vai trò của ABS trong bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế bền vững từ việc sử dụng các nguồn gen, tăng cường sự hiểu biết của các bên liên quan đến ABS và các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của từng Bộ, ngành liên quan (Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT) trong triển khai thực hiện Nghị định cũng như làm rõ đối tượng phải đăng ký và đề nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen. Đồng thời, các đại biểu cũng thống nhất cho rằng việc chia sẻ này cần chú trọng đến vai trò của cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên di truyền./.

Toàn cảnh Hội thảo        

                                                            Trần Sơn

Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Bắc Trung Bộ

Chia sẻ