GIẢI THÍCH VỀ ABS – ABS SIMPLE EXPLANTION

GIẢI THÍCH VỀ ABS – ABS SIMPLE EXPLANTION

Ấn phẩm do Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (BCA) thực hiện với sự hỗ trợ của Dự án UNEP-GEF (Số xác nhận Dự án: 3835) và Trung tâm Đa dạng sinh học Đông Nam Á (ACB).

Cho phép sản xuất với Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ).

 

Chia sẻ