Vi khuẩn sinh bào tử hiếu khí phân lập từ phân người