Rệp sáp bột hồng; Ong ký sinh bậc 1; Bọ cánh lưới và Bọ rùa