Cá thơm (Plecoglossus altivelis) và các mẫu nước chứa ADN