Đưa nguồn gen Thạch sùng ngón ra nước ngoài nghiên cứu