523 tổ kiến; 64 cá thể thuộc nhóm rết; 114 cá thể bọ xít và 81 cá thể châu chấu