CÔNG CỤ QUẢN LÝ ABS

CÔNG CỤ QUẢN LÝ ABS

Kể từ khi công cụ quản lý ABS (ABS-MT) được xuất bản lần đầu vào năm 2007, luật pháp quốc tế đã được xây dựng để điều chỉnh việc sử dụng các nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn gen liên quan. Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng và hợp lý các lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen theo Công ước về Đa dạng sinh học (Nghị định thư) đã được thông qua vào cuối năm 2010, việc ký kết được mở ra vào 02/02/2011 và chính thức có hiệu lực khi 50 văn kiện phê chuẩn được ký kết. Với sự hỗ trợ của Ban Thư ký Nhà nước Thụy Sĩ về các vấn đề kinh tế, các tác giả đã cập nhật ABS-MT để bao hàm tinh thần mới của Nghị định thư Nagoya và hỗ trợ người sử dụng và cung cấp các nguồn gen áp dụng những phương thức thực hành tốt nhất hiện nay. Cẩm nang ABS-MT cập nhật bao gồm một phần mới cung cấp hướng dẫn cho các nước thành viên Công ước Đa dạng sinh học (CBD) trong việc chuẩn bị ban hành và triển khai Nghị định thư Nagoya.

 

Các tác giả đã tiếp tục cập nhật nội dung gốc và cấu trúc lại ABS-MT trong bối cảnh kinh nghiệm thực tế về ABS ngày càng tăng kể từ khi Ấn bản Công cụ  quản lý được xuất bản lần đầu tiên.

—–

Quan sát viên của Ủy ban cố vấn: Jaime Cavelier and Valerie Normand.

Tác giả: Geoff Burton, Jorge Cabrera, George Greene, and Michael Gullo. Julien Chupin, Marco D’Alessandro, Preston Hardison, Christoph Hauser, Suhel al Jenabi, Joaquim Machado, Tom Nickson, Maria Julia Oliva, Frank Peterson, Pierre du Plessis, và Seizo Sumida.

 

Các nhà quan sát cho Ủy ban tư vấn: Jaime Cavelier và Valerie Normand.

Tác giả: Geoff Burton, Jorge Cabrera, George Greene, và Michael Gullo.

 

Biên dịch và hiệu đính: ThS. Nguyễn Đặng Thu Cúc, TS. Trần Thị Hương Trang, TS. Lê Văn Hưng, CN. Lê Ngọc Hưng; (2014).

 

Tải tài liệu tai đây

 

 

 

 

 

Chia sẻ