Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Thực hiện theo Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. Ngày 13/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4128/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội. Trong đó bổ sung 01 danh mục thủ tục hành chính cấp xã, như sau:

– Tên thủ tục hành chính: Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

– Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ

– Địa điểm thực hiện: UBND cấp xã

– Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội;
  • Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung chi tiết của Quyết định tại đây

Chia sẻ