Giấy phép tiếp cận nguồn gen

Giấy phép tiếp cận nguồn gen

Tổ chức/Cá nhân được cấp giấy Mục đích tiếp cận nguồn GEN Tên nguồn GEN Số QĐ Ngày cấp
Công ty SporeGen Limited Nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại Vi khuẩn (Bacillus spp.) 1240/QĐ-BTNMT 03/06/2020
Công ty BASF Beauty Care Solutions Frace SAS, Cộng hòa Pháp Nghiên cứu vì mục đích thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm Đan sâm (Salvia miltiorhiza) 963/QĐ-BTNMT 20/04/2020
Leibniz Center for Tropical Marine Research, Cộng hòa LB Đức Nghiên cứu không vì mục đích thương mại Rong biển và nguyên liệu từ rong biển 3206/QĐ-BTNMT 17/12/2019