Bộ TN&MT tiếp tục cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen vì mục đích thương mại

Bộ TN&MT tiếp tục cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen vì mục đích thương mại

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1240/QĐ-BTNMT về việc cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen cho Công ty SporeGen Limited (Vương quốc Anh) để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại. Giấy phép tiếp cận nguồn gen có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 01 tháng 6 năm 2023.

Nguồn gen được cấp phép tiếp cận là vi khuẩn sinh bào tử hiếu khí (Bacillus spp.). Mục đích tiếp cận nguồn gen là để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm sử dụng trong y dược. Bên cung cấp nguồn gen là Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn.

Giấy phép tiếp cận nguồn gen nêu trên được cấp trên cơ sở các hoạt động thẩm định đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen và Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại: (i) Thành lập Hội đồng thẩm định với các thành viên là đại diện cho các Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia có chuyên môn liên quan; (ii) Tổ chức các phiên họp thẩm định hồ sơ của Hội đồng.

Công ty SporeGen Limited cam kết thực hiện các quy định tại Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen, bao gồm:

  1. Thực hiện đầy đủ các nội dung của Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích đã ký với Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn, bao gồm việc thực hiện các quy định về chia sẻ lợi ích bằng tiền và không bằng tiền từ việc sử dụng nguồn gen.
  2. Tuân thủ các quy định về báo cáo việc sử dụng nguồn gen gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  3. Thực hiện các yêu cầu khi phát sinh các hoạt động:
    • Tiếp tục thực hiện các thỏa thuận về chia sẻ lợi ích sau khi Giấy phép tiếp cận nguồn gen này hết hiệu lực;
    • Chia sẻ lợi ích theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP trong trường hợp sản xuất các sản phẩm từ việc sử dụng nguồn gen đã được cấp phép;
    • Chia sẻ lợi ích theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP trong trường hợp chuyển giao nguồn gen, dẫn xuất của nguồn gen hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả sáng tạo từ việc sử dụng nguồn gen đã được cấp phép cho bên thứ ba.

Với vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Nghị định thư Nagoya, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải một số nội dung cơ bản của Giấy phép tiếp cận nguồn gen trên Cổng trao đổi thông tin điện tử về ABS do Ban thư ký Công ước Đa dạng sinh học vận hành để công bố Giấy chứng nhận tuân thủ quốc tế về ABS theo quy định tại Nghị định thư Nagoya. Chứng nhận tuân thủ quốc tế tại đây

 

_Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học_

Chia sẻ