Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen đầu tiên cho mục đích thương mại, phát triển sản phẩm

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen đầu tiên cho mục đích thương mại, phát triển sản phẩm

Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Bên cung cấp, Bên sử dụng, hệ sinh thái và cộng đồng nơi nguồn gen được tìm thấy. Nghị định số 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 nhằm cụ thể hóa các nội dung nói trên.

Thực hiện các nội dung của Nghị định, tính đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 03 hồ sơ đăng ký tiếp cận nguồn gen vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại. Qua quá trình thẩm định, đánh giá hồ sơ của cơ quan thường trực thẩm định, tham vấn ý kiến của chuyên gia và các phiên họp của Hội đồng thẩm định hồ sơ, ngày 20 tháng 4 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 963/QĐ-BTNMT về việc cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại. Đây là Giấy phép tiếp cận nguồn gen đầu tiên tại Việt Nam được cấp cho mục đích thương mại, phát triển sản phẩm. Bên sử dụng là một Công ty mỹ phẩm tại châu Âu xin tiếp cận nguồn gen Đan sâm (Salvia miltiorrhiza) để nghiên cứu đặc tính sinh học sử dụng trong mỹ phẩm. Bên cung cấp là công ty tư nhân tại địa phương chuyên canh tác các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn châu Âu.

Bên tiếp cận đã tuân thủ các quy định tại Nghị định số 59/2017/NĐ-CP trong việc tiếp cận nguồn gen và cam kết chia sẻ lợi ích bằng tiền là 01% (một phần trăm) tổng doanh thu hàng năm của các sản phẩm mỹ phẩm được phát triển từ nguồn gen đã tiếp cận, trong đó:

  1. 50% (năm mươi phần trăm) được chia sẻ cho Bên cung cấp để sử dụng tài trợ cho các dự án phát triển cộng đồng địa phương, bảo tồn đa dạng sinh học hoặc tăng cường các thực tiễn nông nghiệp liên quan đến nguồn gen tiếp cận;
  2. 50% (năm mươi phần trăm) nộp vào ngân sách Nhà nước để sử dụng cho hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học.

Ngoài ra, Bên tiếp cận trong quá trình sử dụng nguồn gen sẽ phải tuân thủ các quy định về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích của Việt Nam, trong đó phải thực hiện việc báo cáo về việc sử dụng nguồn gen theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 59/2017/NĐ-CP.

Cùng với việc cấp trên 40 Quyết định cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài và các Giấy phép tiếp cận nguồn gen cho mục đích phi thương mại và thương mại, phát triển sản phẩm tại Việt Nam cho thấy nhu cầu tiếp cận các nguồn gen của Việt Nam từ các doanh nghiệp/tổ chức nước ngoài là rất lớn, điều này cũng chứng tỏ việc ban hành Nghị định 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ là rất kịp thời, nhằm điều chỉnh các hoạt động thực tiễn tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động này sẽ giúp tăng cường năng lực nghiên cứu của Việt Nam về tài nguyên di truyền, giúp bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

Với vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Nghị định thư Nagoya, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải một số nội dung cơ bản của Giấy phép tiếp cận nguồn gen trên Cổng trao đổi thông tin điện tử về ABS do Ban thư ký Công ước Đa dạng sinh học vận hành để công bố Giấy chứng nhận tuân thủ quốc tế về ABS theo quy định tại Nghị định thư Nagoya. Chứng nhận tuân thủ quốc tế tại đường link: https://absch.cbd.int/pdf/ircc-certificate/absPermit/ABSCH-IRCC-VN-249800/1

__Dự án ABS__

Chia sẻ