Báo cáo quốc gia lần thứ 5 thực hiện công ước đa dạng sinh học giai đoạn 2009-2013

Báo cáo quốc gia lần thứ 5 thực hiện công ước đa dạng sinh học giai đoạn 2009-2013

Thực hiện nghĩa vụ quốc gia đối quốc gia thành viên tham gia Công ước ĐDSH, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối quốc gia của Công ước này ở Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo quốc gia lần thứ 5 về ĐDSH.

Báo cáo được soạn thảo trên cơ sở hướng dẫn của Ban thư ký Công ước trả lời 12 câu hỏi theo 3 chương: Chương 1: ĐDSH đối với Việt Nam, tình trạng, xu thế và những mối đe dọa đối với ĐDSH; Chương 2: Các chiến lược và kế hoạch hành động Quốc gia về đa dạng sinh học và lồng ghép nội dung bảo tồn ĐDSH vào mục tiêu phát triển các ngành và liên ngành; Chương 3: Đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu đến năm 2015, định hướng mục tiêu Aichi.

Xin đăng tải toàn văn Báo cáo tại đây!

(VEA)

Chia sẻ