ABS ở Việt Nam

Tài liệu được biên dịch tư ấn phẩm “ABS tại Việt Nam” do Liên minh thương mại sinh học có đạo đức (UEBT) xây dựng và chỉnh sửa bổ sung bởi Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (BCA). Thông tin chính thức về luật và quy định ABS có sẵn thông qua cơ quan đầu mối quốc gia hoặc tại Cổng thông tin điện tử về ABS (http://absch.cbd.int/countries)

Tải tài liệu tại đây

Chia sẻ