HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ABS


BẢN TIN

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2017/NĐ-CP

Nhằm mục đích hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2017/NĐ-CP, tài liệu này cung cấp các thông tin giải thích cụ thể các khái niệm cơ bản, trình tự, thủ tục cần thiết để đăng ký, thỏa thuận, ký kết hợp đồng và đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen, cũng như việc […]


THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TIẾP CẬN NGUỒN GEN


MỘT SỐ ẤN PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN ABS


CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN ABS