HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ABS


BẢN TIN

Kỷ niệm 10 năm Nghị định thư Nagoya được thông qua

Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen được thông qua tại Hội nghị thứ 10 của các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học vào ngày 29/10/2010 tại thành phố Nagoya, Nhật Bản. Nghị định […]


THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TIẾP CẬN NGUỒN GEN


MỘT SỐ ẤN PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN ABS


CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN ABS