HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ABS


BẢN TIN

Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen ở Việt Nam

Việt Nam được ghi nhận là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học cao của thế giới với nhiều kiểu hệ sinh thái, các loài sinh vật và nguồn gen phong phú, đặc hữu. Đến nay Việt Nam đã xác định được hơn 49.000 loài sinh vật, bao gồm 7.500 loài/chủng vi […]


THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TIẾP CẬN NGUỒN GEN


MỘT SỐ ẤN PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN ABS


CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN ABS