HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ABS


BẢN TIN

Giới thiệu chung về Tri thức truyền thống

Tri thức truyền thông (TTTT) là kiến thức, sáng kiến và thực hành của các cộng đồng địa phương và bản địa trên khắp thế giới. TTTT phát triển từ những kinh nghiệm có được qua nhiều thế kỷ, thích nghi với văn hóa và môi trường từng địa phương, từng quốc gia. TTTT đã […]


THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TIẾP CẬN NGUỒN GEN


MỘT SỐ ẤN PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN ABS


CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN ABS